Jak prawidłowo rozliczyć PIT-38?

pit-28

Dla kogo przeznaczony jest PIT-38?

PIT-38 to zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Przeznaczone jest również dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć.
Biuro maklerskie powinno do końca lutego przesłać deklarację PIT-8C do podatnika. Jest ona dużym ułatwieniem dla podatnika, który sporządza deklarację PIT-38. Jednakże nieotrzymanie PIT-38 nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania PIT-38. To na podatniku wprost spoczywa obowiązek wypełnienia deklaracji i odprowadzenia właściwej kwoty należnego podatku. Należy również weryfikować dane zebrane przez nasze biuro maklerskie.

Termin składania

Deklarację PIT-38 składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy nie mający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i mający zamiar opuścić to terytorium przed w/w terminem, a zobowiązani do złożenia deklaracji, obowiązani są złożyć zeznanie przed opuszczeniem tego terytorium. Deklarację można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysłać drogą elektroniczną (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Za datę złożenia deklaracji nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Jak wypełnić pit-38?

Deklaracja PIT-38 składa się z dwunastu części uszeregowanych od litery A do L, tylko część L wypełnia urząd skarbowy, pozostałe części uzupełnia podatnik. Nie wszystkie pozycje muszą być wypełnione, jednak obowiązkowo powinien być identyfikator podatkowy, rok za który składane jest zeznanie, cel złożenia zeznania, informacja o dołączonych załącznikach oraz podpis na zeznaniu. W przypadku uzupełnienia tych pozycji konieczna będzie wizyta w urzędzie skarbowym w celu uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania. Do indentyfikacji podatkowej wystarcza numer PESEL, chyba że w danym roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą, były zarejestrowane jako podatnik VAT lub były płatnikami innego podatku, wtedy należy wpisać NIP.

Część A – miejsce i cel składania zeznania

Należy wskazać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium RP – składają zeznanie do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy ono ustało przed tym dniem to wg ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. W przypadku podatników nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP (mający ograniczony obowiązek podatkowy) do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
W tej części wskazuje się również cel złożenia formularza: złożenie zeznania lub korekta zeznania. W przypadku składania korekty należy dołączyć również pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Nie można złożyć korekty w czasie trwania postępowania lub kontroli podatkowej, można dopiero po ich zakończeniu.

Część B – dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania

Należy wpisywać zawsze aktualne dane, nawet gdy w otrzymanym formularzu PIT-8C widnieją inne.

Część C- dochody/straty

W tej części należy wskazać kwoty przychodów, koszy uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji z PIT-8C i/lub innych dokumentów. Przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach) są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód z odpłatnego zbycia lub realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych spraw. Jeśli są prawidłowe, to kwoty z poz. 45 i 46 PIT-8C wystarczy wpisać w poz. 20 i 21 PIT-38. jeśli otrzymaliśmy kilka deklaracji PIT-8C, wielkości te sumujemy. W pozycji 22 deklaracji PIT-38 podatnik wpisuje przychody wykazane w części G deklaracji PIT-8C, a także przychody uzyskane za granicą. W pozycji 23 deklaracji PIT-38 należy wpisać koszty uzyskania tych przychodów, są to np. wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego oraz wydatki związane z obsługą rachunku (prowizje, opłaty za założenie i prowadzenie rachunku, transferu, zdeponowania papierów itp.). Gdy suma przychodów (poz. 24) jest większa od kosztów ich uzyskania (poz. 25), wówczas ich różnicę stanowi “dochód” w pozycji 26 deklaracji PIT-38. Natomiast, gdy suma przychodów (poz. 24) jest mniejsza od kosztów ich uzyskania (poz. 25), wówczas ich różnicę stanowi “strata” w pozycji 27 deklaracji PIT-38.

Część D – obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawą opodatkowania jest nasz dochód (poz. 26) pomniejszony o ewentualną stratę z lat ubiegłych (poz. 28), po zaokrągleniu do pełnych złotych. Podatek od dochodów (poz. 31) obliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia (poz. 29) i stawkę podatku (poz. 30), która wynosi 19 proc. (inne stawki mogą dotyczyć osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP). Tak obliczoną kwotę podatku pomniejszyć może jeszcze kwota przeliczonego na złote podatku zapłaconego za granicą podlegająca odliczeniu.

Część E – kwota do zapłaty/nadpłata

W poz. 36 należy wskazać ryczałtowany podatek dochodowy od dochodu, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „ustawą o PIT”), np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend, jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku z poz. 37, tj. obliczonego od przychodów (dochodów), uzyskanych za granicą:
– z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
– z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
– z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
– z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
– od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
oraz z wyjątkiem podatku wykazanego w poz. 38 i 39 oraz w części F – PIT-38.
Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), której płatnik nie pobrał oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, wynikającą z ustawy lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W części tej podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy o PIT (poz. 38 i 39) oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (poz. 40) albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem (poz. 41).
Na koniec wyliczana jest kwota do zapłaty (poz. 43 – wpłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy) lub nadpłata (poz. 44).

Część F – zryczałtowany podatek dochodowy, którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy o PIT

Podlegają nim osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Część G – informacja o dochodach (przychodach) wykazanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy o PIT

Tą część wypełniają podatnicy, uprawnieni z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, którzy uzyskali przychody z tytułu m. in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, płatnik pobrał podatek, ale tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.

Część H – wniosek o przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz część I – informacje uzupełniające

Podatnicy wpisują numer KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W części I zeznania można wskazać cel szczegółowy, a także przekazać dane osobowe/kontaktowe.

Część J – informacje o załącznikach

Załączniki PIT/ZG to informacja o wysokości dochodów z zagranicy, ujawnia liczbę takich załączników. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

Część K – podpis podatnik/pełnomocnika

Podatnik obowiązkowo powinien podpisać zeznanie i złożenie oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Deklaracja może również podpisać pełnomocnik. Pełnomocnictwo takie składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Podstawa prawna:
1. Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 Ministerstwa Finansów do rozliczeń za 2014 r., źródło: serwis internetowy Ministerstwa Finansów RP
2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.)

Porady udzielił nam portal pity-program.pl na którym można pobrać program do rozliczeń PIT

1 Komentarz

  1. Knoth pisze:

    Ja o picie 38 się sporo dowiedziałem ze strony http://pity2016ng.pl/. Jak się człowiek wdroży w ten temat to potem jest już łatwiej opanować wypełnianie tych dokumentów. Teraz gdy jest opcja wysyłania druków online to już zupełny luksus.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>